ใช้ PSU Passport ในการเข้าใช้งานระบบ
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พัฒนาโดย : ศิรประภา ศิลปรัตน์ (siraprapa-s@bunga.pn.psu.ac.th)